احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن أحَبَّ شَيئا لِهِجَ بِذِكرِهِ ؛ 7851

هر كه چيزى را دوست بدارد ، ياد آن وِرد زبانش مى شود .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن قَبَضَ يَدَهُ مَخافَةَ الفَقرِ فَقَد تَعَجَّلَ الفَقرَ ؛ 7877

هر كس از ترس فقر ، دست از بخشش فرو بندد ، به سوى فقر شتافته است .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن نَظَرَ فِي العَواقِبِ سَلِمَ ؛ 7912

هر كس در سرانجام كارها انديشه كند ، سالم مى مانَد .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن جَهِلَ مَوضِعَ قَدَمِهِ زَلَّ ؛ 7920

هر كس جاى پاى خود را نشناسد ، مى لغزد .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن وَعَظَكَ أحسَنَ إلَيكَ ؛ 7924

هر كس اندرزت دهد ، به تو نيكى كرده است .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن وافَقَ هَواهُ خالَفَ رُشدَهُ ؛ 7957

هر كس با هوس خود موافقت كند ، با بالندگى خود مخالفت كرده است .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن أحسَنَ إلى جِيرانِهِ كَثُرَ خَدَمُهُ ؛ 7967

هر كس به همسايگانش نيكى كند ، خادمانش زياد شوند .

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 155 از 2490