عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما


برترین سخن

بسم الله الرحمن الرحیم
 
رسول خدا صلی الله علیه و آله :
بـرترى قـرآن بر سـاير سخـنها هـمانند برترى خدا بر مخـلوقات اوسـت.