حديث و آيات

عنه عليه السلام : عَوِّد نَفسَكَ فِعلَ المَكارِمِ وتَحَمُّلَ أعباءِ المَغارِمِ ؛ تَشرُف نَفسُكَ ، وتُعمَر آخِرَتُكَ ، ويَكثُر حامِدوكَ. حديث

امام على عليه السلام : خود را به انجام دادن [و كسب] خصلت هاى والاى انسانى و به دوش كشيدن بار غرامت ها و بدهى ها[ى ديگران و پرداختن از طرف آنها [عادت بده تا جانت شريف گردد و آخرتت آباد شود و ستايندگانت فزونى گيرند .