حديث و آيات

عنه عليه السلام : بِئسَ الرَّجُلُ مَن باعَ دينَهُ بِدُنيا غَيرِهِ. حديث

امام على عليه السلام : بد مردى است كسى كه دينش را براى دنياى ديگرى مى فروشد!