حديث و آيات

عنه صلي الله عليه و آله : ما تَحابَّا الرَّجُلانِ إلاّ كانَ أفضَلُهُما أشَدَّهُما حُبّا لِصاحِبِهِ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه دو تن يكديگر را دوست بدارند ، آن كه ديگرى را بيشتر دوست مى دارد ، از دوستش برتر است .