حديث و آيات

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : ثَلاثَةٌ لا تَرتَفِعُ صَلاتُهُم فَوقَ رُؤوسِهِم شِبرا : رَجُلٌ أمَّ قَوما وهُم لَهُ كارِهونَ ، وَامرَأَةٌ باتَت وزَوجُها عَلَيها ساخِطٌ ، وأخَوانِ مُتَصارِمانِ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : نمازهاى سه تن ، يك وجب نيز فراتر از سرهايشان نمى رود! [و پذيرفته نمى گردد]! : كسى كه پيشواى مردمى گردد ، حال آن كه او را ناخوش مى دارند ؛ زنى كه شوهرش از او خشمگين باشد ؛ و دو برادر [دينى ]كه از يكديگر بريده اند .