حديث و آيات

عنه صلي الله عليه و آله : جُبِلَتِ القُلوبُ عَلى حُبِّ مَن أحسَنَ إلَيها ، وبُغضِ مَن أساءَ إلَيها . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : دل ها بر دوستى آن كه به آنها نيكى كند و دشمنى آن كه
بدان ها بدى كند ، سرشته شده اند .