حديث و آيات

عنه صلي الله عليه و آله : تَصافَحوا يَذهَبِ الغِلُّ مِن قُلوبِكُم . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : با يكديگر دست بدهيد ، تا كينه از دل هايتان برود .