حديث و آيات

عنه عليه السلام : مَنِ استَقصى عَلى صَديقِهِ انقَطَعَت مَوَدَّتُهُ . حديث

امام على عليه السلام : هركه بر دوستش خرده گيرى كند [و بخواهد مو را از ماست بكشد]، دوستى اش گسسته مى شود .