حديث و آيات

عنه صلي الله عليه و آله : إذا أحبَبتَ رَجُلاً فَلا تُمارِهِ ، و لا تُجارِهِ ، و لا تُشارِهِ ، و لا تَسأَل عَنهُ ؛ فَعَسى أن تُوافِقَ لَهُ عَدُوّا فَيُخبِرَكَ بِما لَيسَ فيهِ ، فَيُفَرِّقَ ما بَينَكَ و بَينَهُ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه با كسى دوست شدى ، با او نزاع ، رقابت و خصومت مكن حديث و درباره اش [از ديگران ]پرسش منما . چه بسا كه در اين راه ، با دشمن او برخورد كردى و او درباره اش چيزى برايت گفت ـ كه در او نيست ـ و بدين ترتيب ، ميان شما جدايى افكند .