حديث و آيات

عنه عليه السلام ـ أيضا ـ :

هُمومُ رِجالٍ في اُمورٍ كَثيرَةٍوهَمّي مِنَ الدُّنيا صَديقٌ مُساعِدُ

يَكونُ كَروحٍ بَينَ جِسمَينِ قُسِّمَتفَجِسمُهُما جِسمانِ وَالرّوحُ واحِدُ حديث

امام على عليه السلامـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :

مردم در انديشه هاى فراوانى هستند /
حال آن كه من ، تنها انديشه ام در دنيا ، دوستى كمك كار است ،

كه چون روحى در دو پيكر ، تقسيم شده باشد /
و در نتيجه ، دو پيكر باشند ، امّا روحشان يكى باشد .