حديث و آيات

عنه عليه السلام : شَرُّ الإِخوانِ الخاذِلُ . حديث

امام على عليه السلام : بدترينِ برادران ، فرو گذارنده [دوست خود به هنگام نياز ]است .