حديث و آيات

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : إيّاكُم وَ البُخلَ ؛ فَإِنَّ البُخلَ دَعا أقواما فَمَنَعوا زَكاتَهُم ، و دَعاهُم
فَقَطَعوا أرحامَهُم ، و دَعاهُم فَسَفَكوا دِماءَهُم . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : از بُخل بپرهيزيد كه همين بخل ، مردمى را بر آن داشت تا زكات خود را نپرداختند و آنان را بر آن داشت تا از خويشان خود بريدند
و آنان را بر آن داشت تا خون هاى يكديگر را ريختند .