حديث و آيات

عنه عليه السلام : مَنِ استَفسَدَ صَديقَهُ نَقَصَ مِن عَدَدِهِ . حديث

امام على عليه السلام : هركه به دوست خود بدى كند و [با رفتارش ]او را تباه سازد ، [گويى ]از شمار [نيروهاى ]خود كاسته است .