حديث و آيات

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : اِحفَظ وُدَّ أبيكَ ، لا تَقطَعهُ فَيُطفِئَ اللّه ُ نورَكَ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : دوستىِ [با دوست ]پدرت را حفظ كن و پيوندت را از او مَبُر كه خداوند ، نور [وجود ]تو را خاموش مى كند .