حديث و آيات

عنه عليه السلام : أخٌ تَستَفيدُهُ خَيرٌ مِن أخٍ تَستَزيدُهُ . حديث

امام على عليه السلام : برادرى كه به تو بهره اى رساند ، بهتر از آن برادرى است كه فقط بر شمار دوستانت بيفزايد . همنشين تو از تو بِه بايدتا تو را عقل و دين بيفزايد

" href="#" onclick = "return false;" >حديث