حديث و آيات

عنه عليه السلام ـ فِي الحِكَمِ المَنسوبَةِ إلَيهِ ـ : مَن أحَبَّكَ لِشَيءٍ مَلَّكَ عِندَ انقِضائِهِ . حديث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : هركه تو را براى چيزى دوست بدارد ، با برآورده شدنش تو را ملول خواهد ساخت .