حديث و آيات

عنه صلي الله عليه و آله: مَن أكرَمَ أخاهُ فَإِنَّما يُكرِمُ اللّه َ، فَما ظَنُّكُم بِمَن يُكرِمُ اللّه َ بِأَن يَفعَلَ بِهِ؟! حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركه برادرش را گرامى بدارد ، خدا را گرامى داشته است . فكر مى كنيد خدا با آن [بنده اى ]كه او را گرامى داشته است ، چه خواهد كرد ؟