حديث و آيات

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : رَحِمَ اللّه ُ عبدا سَمْحا إذا باعَ ، سَمْحا إذا اشْتَرى، سَمحا إذا قضى، سَمحا إذا اقْتَضى . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداى رحمت كناد بنده اى را كه در فروش و خريد و پس دادن وام و پس گرفتن آن آسان گير باشد!