حديث و آيات

عنه صلى الله عليه و آله : جُمِعَ الشَّرُّ كُلُّهُ في بَيتٍ ، وجُعِلَ مِفْتاحُهُ شُرْبَ الخَمرِ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بديها همه در يك خانه جمع شده اند و كليد آن خانه شرابخوارى است .