حديث و آيات

عنه صلى الله عليه و آله : لا تَخَفْ في اللّه ِ لَوْمَةَ لائمٍ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنش كننده اى پروا به دل راه مده .