حديث و آيات

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : اُذكُرِ اللّه َ عِندَ هَمِّكَ إذا هَمَمتَ،وعِندَ لِسانِكَ إذا حَكَمتَ ، وعِندَ يَدِكَ إذا قَسَمتَ. حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه اراده كارى كردى خدا رابه اراده خود ياد آورى كن ، هرگاه خواستى حكمى دهى خدا را به ياد زبان خود بياور و هرگاه خواستى چيزى را تقسيم كنى خدا را به دست خود ياد آورى كن .