حديث و آيات

عنه صلى الله عليه و آله : إذا أرادَ اللّه ُ بأهلِ بيتٍ خَيرا أدخَلَ علَيهِم بابَ رِفقٍ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه خداوند خير خانواده اى را بخواهد باب ملايمت و مهربانى را به روى آنان بگشايد .