حديث و آيات

عنه صلى الله عليه و آله : أعقَلُ الناسِ أشَدُّهُم مُداراةً للناسِ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خردمندترين مردم ، با مداراترين آنها با مردم است .