حديث و آيات

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : شِرارُ مَوتاكُمُ العُزّابُ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين مردگان شما عزبهايند .