حديث و آيات

عنه صلى الله عليه و آله : شِرارُكُم عُزّابُكُم ، رَكعَتانِ مِن مُتَأهِّلٍ خَيرٌ مِن سَبعِينَ ركعةً مِن غَيرِ مُتَأهِّلٍ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين افراد شما عزبهاى شمايند ؛ دو ركعت نماز فرد متأهّل بهتر است از هفتاد ركعت نماز فرد غير متأهّل .