حديث و آيات

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : زُرْ غِبّا تَزدَدْ حُبّا . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : يك روز در ميان ديدن كن، تا محبّتت بيشتر شود .