حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اَلَْيـمـيـنُ وَالشِّمـالُ مـَضـَلَّةٌ وَالطَّريـقُ الْوُسـْطـى هـِىَ الْجـادَّةُ عـَلَيـْهـا بـاقـِى الْكـِتـابِ وَ آثـارُ النُّبُوَّةِ.حديث

چـپ و راسـت كـمـيـنـگـاه گـمـراهـى اسـت ، راه مـسـتقيم و ميانه همان راه حق است ، راهى كه بر كتاب ماندگار (قرآن ) و آثار نبوّت استوار است .