حديث و آيات

امام علي عليه السلام :2ـ اَلْعاقِلُ مَنْ تَغَمَّدَ الذُّنُوبَ بِالْغُفْرانِ.حديث

خردمند كسى است كه گناهان را با آمرزش بپوشاند.