حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اَلسَّهَرُ رَوْضَةُ الْمُشْتاقينَ.حديث

بيدارى (در شبها و عبادت ) باغ مشتاقان است .