حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اِجـْعـَلُوا طـاعـَةَ اللّهِ شـِعـَاراً دُونَ دِثـَارِكـُمْ وَ دَخـِيـلاً دُونَ شـِعـارِكـُمْ. وَ لَطـيـِفـاً بـَيـْنـَ اَضْلاَعِكُمْ.حديث

فـرمـانـبردارى خدا را پوششِ جان كنيد نه رويه كار سازيد و به درون فرمانبردار باشيد نه در برون ، چندان كه فرمانبردارى ميان پهلوها و پشت شما بود.