حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اَلْكُتُبُ بَساتينُ الْعُلَماءِ.حديث

كتاب ها، بستان هاى دانشورانند.