حديث و آيات

امام علي عليه السلام :وَ اءَكـْثـِرْ مـُدارَسـَةَ الْعـُلَمـاءِ وَ مـُنـاقـَثـَةَ الْحـُكـَمـاءِ فـى تـَثـْبـيـتِ مـا صـَلَحَ عـَلَيـْهِ اءَمـْرُ بِلادِكَ.حديث

در آنـچـه كار شهرهايت را استوار مى دارد، با دانشمندان فراوان گفتگو كن و با حكيمان فراوان سخن در ميان گذار.