حديث و آيات

امام علي عليه السلام :وَ مـا جـالَسَ هـذَا الْقـُرآنَ اَحـَدٌ اِلاّ قـامَ عـَنـْهُ بـِزِيـادَةٍ اَوْ نـُقـْصـانٍ، زِيـادَةٍ فـى هُدىً وَ نُقْصانٍ مِنْ عَمىً.حديث

كسى با قرآن همنشين نشد، مگر آنكه از كنارش با فزونى اى يا كاستى اى برخاست . فزونى در هدايت و كاهش از كوردلى .