حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اِنَّ لِلّهِ تـَعـالى فـى كـُلِّ نـِعـْمـَةٍ حـَقـّاً، فـَمـَنْ اَدّاهُ زادَهُ مـِنـْهـا، وَ مـَنْ قـَصَّرَ فـِيـهِ خـاطَرَ بِزَوالِ نِعْمَتِهِ.حديث

خـداونـد را در هـر نعمتى حقّى است . هر كس از عهده آن برآيد خدا نعمتش را بر او بيافزايد و هر كه نسبت به آن كوتاهى كند، خود را در خطر زوال آن قرار داده است .