حديث و آيات

پيامبر صلي الله عليه و آله: اِنَّ اللّه َ يُحِبُّ مِنَ الْخَيْرِ ما يُعَجَّلُ؛ حديث

خداوند، كار خيرى را كه به آن شتاب شود، دوست دارد.