حديث و آيات

پيامبر صلي الله عليه و آله: مَنْ يَغْفِرْ، يَغْفِرِ اللّه ُ لَهُ وَ مَنْ يَعْفُ، يَعْفُ اللّه ُ عَنْهُ؛ حديث

هر كس از خطاها درگذرد، خدايش از او درگذرد و هر كس گذشت كند، خدا نيز از او گذشت كند.