از چه کسی اطاعت کنیم؟

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : از چه کسی اطاعت کنیم؟
کلید واژه : اطاعت