همه پل‌ها را خراب نکن !

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : همه پل‌ها را خراب نکن !
کلید واژه : دوستی