نهی بدکار با پاداش به نیکوکار

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : نهی بدکار با پاداش به نیکوکار
کلید واژه : پاداش