دوستی و برادری با چه کسی؟

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : دوستی و برادری با چه کسی؟
کلید واژه : دوستی عیب‌پوشی