تمام اسرارت را فاش مکن

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : تمام اسرارت را فاش مکن
کلید واژه : اسرار دوستی سر