نیکوکاری و طول عمر

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : نیکوکاری و طول عمر
کلید واژه : احسان طول عمر گناهان نیکوکاری