آغاز کار با بسم الله

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : آغاز کار با بسم الله
کلید واژه : آغاز کار بسم الله الرحمن الرحیم