تربیت فرزندان

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : تربیت فرزندان
کلید واژه : تربیت فرزند قهرکردن کتک زدن