گریه از خوف خدا

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : گریه از خوف خدا
کلید واژه : امام حسین علیه السلام خوف گریه