کرامت انسانی و کوچکی دنیا

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : کرامت انسانی و کوچکی دنیا
کلید واژه : امام سجاد علیه السلام انسان دنیا کرامت