مهندسی وجود

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : مهندسی وجود
کلید واژه : آینده نگری امیرالمؤمنین علی علیه السلام عمل