ما چرا «نو» نشویم؟

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : ما چرا «نو» نشویم؟
کلید واژه : اصلاح درون امیرالمؤمنین علی علیه السلام نفس