خط فاصله

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : خط فاصله
کلید واژه : امیرالمؤمنین علی علیه السلام دل دوستی قلب